معماری و هوش مصنوعی
Algorithm
معماری و هوش مصنوعی
Machine learning
معماری و هوش مصنوعی
Deep learning
 

آموزش هوش مصنوعی برای معماران و شهرسازان

شما پس از فراگیری آموزش ها می توانید در زمینه مدیریت دانش در معماری و همچنین انجام پژوهش های داده محور تخصص کافی را به دست بیاورید، فراگیری شما در این دوره مبتنی بر تحلیل داده ها، مصورسازی داده ها و کشف الگوهای دانشی در میان داده های معماری و شهرسازی خواهد بود تا بتوانید مقاله علمی، پایان نامه، رساله و پژوهشی های کاربردی را براساس الگوریتم های هوش مصنوعی تولید و منتشر نمایید.

[ تعداد دانشجویانی که این دوره را تهیه نموده اند: 133 نفر، مدت زمان آموزش: 14 ساعت، دارای پشتیبانی کامل آموزشی و فنی].