معماری و هوش مصنوعی

استعلام اعتبار گواهی دوره معماری و هوش مصنوعی

فرم درخواست صدور گواهی ویژه دانش پژوهانی که در دوره های معماری و هوش مصنوعی شرکت نموده و این دوره ها را با موفقیت گذرانده اند.

فرم ارسال مقاله برای فصلنامه معماری و هوش طراحی

معماری و هوش مصنوعی

فرم درخواست

فرم درخواست صدور گواهی ویژه دانش پژوهانی که در دوره های معماری و هوش مصنوعی شرکت نموده و این دوره ها را با موفقیت گذرانده اند.