برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...

اطلاعات نشریه

سامانه معماری و هوش مصنوعی در راستای اعتلا و ارتقاء دانش معماری و شهرسازی فصلنامه علمی- اختصاصی معماری و هوش طراحی را منتشر می نماید. لذا از کلیه اساتید و پژوهشگران محترم در این حوزه دعوت می نماییم مقالات پژوهشی خود در حوزه معماری و هوش مصنوعی، را که در سطح خرد انجام شده، پس از ثبت نام در سامانه بارگذاری فرمایند.

اطلاعات نشریه

 • شاپا چاپی:1563
 • شماره مجوز 87031
 • شاپا الکترونیکی:3513
 • صاحب امتیاز: دکتر رضاباباخانی
 • نوع امتیاز: علمی- اختصاصی
 • مدیر مسئول: دکتر رضاباباخانی
 • سردبیر: دکتر مهسا صفرنژاد
 • دبیر تخصصی: یاسمن حسینی
 • گروه علمی: معماری و هوش مصنوعی
 • محل انتشار: سامانه معماری و هوش مصنوعی
 • دفتر نشریه: دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، مرکز رشد و فناوری

زمینه های فعالیت

موضوعات موردتوجه این فصلنامه در زیر فهرست شده است:

 1. هوش طراحی پلان
 2. هوش بهینه سازی
 3. هوش مدل سازی
 4. هوش شبیه سازی
 5. هوش محاسباتی
 6. هوش طراحی سازه
 7. طراحی محاسباتی
 8. طراحی تولید خودکار
 9. هوش طراحی مدیریت اطلاعات
 10. انواع هوش طراحی فرآیندهای معماری