داوران محترم

خانم دکتر الهام شفیعی

دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران (IUS)

e_shafiee@arch.iust.ac.i

خانم دکتر ساره نیک آبادی

دانشکده معماری و شهرسازی،  دانشگاه علوم تحقیقات (IZSRB)

reviewer.nikabadi@gmail.com

آقای دکترعلیرضا مشبکی اصفهانی

دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علوم تحقیقات (IZSRB)

alirezamoshabaki@yahoo.com

خانم دکتر پری چهر گودرزی

دانشکده معماری و شهرسازی، تربیت مدرس تهران (IZSRB)

parigol1364@yahoo.com

خانم دکتر فاطمه میرداد

دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد واحد مشهد 

fatemehmirdad@gmail.com

سوسن قنبری

دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه ازاد بین المللی کیش

Soosanghanbari@yahoo.com