معماری و هوش مصنوعی

راهنمای نویسندگان مقاله برای فصلنامه معماری و هوش طراحی

راهنمای نویسندگان مقاله برای فصلنامه معماری و هوش طراحی

راهنمای نویسندگان مقاله برای فصلنامه معماری و هوش طراحی

راهنمای نویسندگان مقاله برای فصلنامه معماری و هوش طراحی

راهنمای نویسندگان مقاله برای فصلنامه معماری و هوش طراحی

راهنمای نویسندگان مقاله برای فصلنامه معماری و هوش طراحی

از کلیه محققین و پژوهشگران گرامی که مقاله های خود را برای انتشار به فصلنامه ارسال می نمایند، تقاضا می گردد به موارد زیر توجه نمایند:

 • مقاله با حوزه فعالیت فصلنامه (معماری و هوش مصنوعی) ارتباط داشته باشد.

 • حاصل کار تحقیقاتی بوده و در نشریه‌ها‌، سمینارها و مجامع دیگر منتشر نشده ‌یا برای فصلنامه دیگری قبلا ارسال نگردیده باشد.

  حوزه فعالیت این فصلنامه اختصاصی، معماری و هوش مصنوعی است.

    

  ضوابط نگارش مقاله:

  1- مقاله حداکثر در 20 صفحه A4 و با یک فاصله بین خطوط و حاشیه‌های 3 سانتی‌متر از هر طرف درنرم‌افزار Word تایپ شود.

  2- نوع قلم فارسی و انگلیسی و اندازه آنها مطابق جدول(1) استفاده شود.

  3- اصول نگارش زبان فارسی به طور کامل رعایت شده و از به کاربردن اصطلاحات انگلیسی که معادل فارسی آنها تعریف شده‌اند، حتی الامکان پرهیز گردد.

  جدول (1) _ نوع قلم و اندازه

   موقعیت استفاده

   نام قلم

  اندازه قلم

عنوان مقاله

B Nazanin  پر رنگ

       14

متن مقاله

 B Nazanin

       12

عناوین بخش های مقاله

 B Nazanin  پر رنگ

       12

نام مؤلفان

 B Nazanin  پر رنگ

       12

کلمه چکیده و کلمات کلیدی

  B Nazanin پر رنگ

       12

عناوین جداول و اشکال

  B Nazanin پر رنگ

       11

متن جداول و شکل ها و منابع

  B Nazanin

       11

متن انگلیسی

Times New Roman

    یک واحد کمتر از اندازه فارسی در هرموقعیت

 صفحه اول مقاله موارد زیر را شامل گردد:

  • عنوان مقاله

  • چکیده فارسی در حداکثر 250 کلمه به همراه کلیدواژه‌ها

  • چکیده و کلیدواژه‌‌های انگلیسی

 1. ساختار متن اصلی مقاله حتی المقدور بخش‌های زیر را شامل گردد:

  • مقدمه –  پیشینه پژوهش – روش پژوهش-  تجزیه و تحلیل یافته‌ها – نتیجه گیری

 2.  نحوه درج جداول و نمودار ها:

  • جداول و نمودار ها به ترتیب شماره گذاری شده و در متن مقاله در جای خود مورد استفاده قرار گیرند. عنوان تمام جداول در بالا و نمودار‌ها در پایین آنها درج شوند. ذکر مرجع در کنار عنوان جداول و نمودار‌ها ضروری است.

 3. نحوه درج سایر موارد:

  • نمادگذاری‌ها، و زیرنویس ها در پائین هر صفحه درج شود.

  • ضمائم و یادداشت‌ها در انتهای مقاله و بعد از مراجع آورده شوند.

 4. شیوه تنظیم مراجع :

  در متن مقاله مراجع (با نام مؤلف و سال) به فارسی اشاره شده و در زیر نویس هر صفحه به زبان اصلی آورده شوند، سپس مراجع به ترتیب حروف الفبا و با شروع از مراجع زبان فارسی و سپس مراجع زبان انگلیسی، مرتب شده و در انتهای مقاله آورده شوند. ضروری است که تمام مراجع در متن مورد ارجاع واقع شده باشند.

  6.شیوه استناد:

  فهرست منابعی که در مقاله استفاده شده است در انتهای مقاله با رعایت حروف الفباء (مبتنی بر روش APA ) به شرح زیر ارائه شود: (لطفا سعی گردد منابع بیشتر از تاریخ 2000 میلای به بعد باشد).

  کتاب‌ها:

 5. تألیف: نام خانوادگی نویسنده‌ یا نویسندگان/ نام / سال انتشار/ عنوان / نوبت چاپ/ محل انتشار / نام ناشر

 6. ترجمه: نام خانوادگی نویسنده/ نام / سال انتشار/ عنوان / نوبت چاپ/ نام کامل مترجم/ محل انتشار / نام ناشر

  مقالات: نام خانوادگی نویسندگان/ نام / تاریخ  انتشار/ عنوان مقاله / نام مجله / دوره و شماره مجله / شماره صفحات مقاله

  منابع اینترنتی: نام خانوادگی نویسندگان/ نام / عنوان مقاله/ تاریخ  انتشار، آدرس کامل منبع، تاریخ دقیق دسترسی به مقاله

  توضیح:

  – عنوان کتاب ها، نام مجلات با قلم (ایتالیک) تایپ شود.

  – در متن مقاله، درصورتیکه تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشند نام نویسنده اول ذکر گردد و در پی آن برای منابع فارسی ( و دیگران ) و منابع لاتین (et al) ذکر ‌گردد.

معماری و هوش مصنوعی

راهنمای نویسندگان مقاله برای فصلنامه معماری و هوش طراحی

راهنمای نویسندگان مقاله برای فصلنامه معماری و هوش طراحی

راهنمای نویسندگان مقاله برای فصلنامه معماری و هوش طراحی

راهنمای نویسندگان مقاله برای فصلنامه معماری و هوش طراحی

راهنمای نویسندگان مقاله برای فصلنامه معماری و هوش طراحی

راهنمای نویسندگان مقاله برای فصلنامه معماری و هوش طراحی

از کلیه محققین و پژوهشگران گرامی که مقاله های خود را برای انتشار به فصلنامه ارسال می نمایند، تقاضا می گردد به موارد زیر توجه نمایند:

 • مقاله با حوزه فعالیت فصلنامه (معماری و هوش مصنوعی) ارتباط داشته باشد.

 • حاصل کار تحقیقاتی بوده و در نشریه‌ها‌، سمینارها و مجامع دیگر منتشر نشده ‌یا برای فصلنامه دیگری قبلا ارسال نگردیده باشد.

  حوزه فعالیت این فصلنامه اختصاصی، معماری و هوش مصنوعی است.

    

  ضوابط نگارش مقاله:

  1- مقاله حداکثر در 20 صفحه A4 و با یک فاصله بین خطوط و حاشیه‌های 3 سانتی‌متر از هر طرف درنرم‌افزار Word تایپ شود.

  2- نوع قلم فارسی و انگلیسی و اندازه آنها مطابق جدول(1) استفاده شود.

  3- اصول نگارش زبان فارسی به طور کامل رعایت شده و از به کاربردن اصطلاحات انگلیسی که معادل فارسی آنها تعریف شده‌اند، حتی الامکان پرهیز گردد.

  جدول (1) _ نوع قلم و اندازه

   موقعیت استفاده

   نام قلم

  اندازه قلم

عنوان مقاله

B Nazanin  پر رنگ

       14

متن مقاله

 B Nazanin

       12

عناوین بخش های مقاله

 B Nazanin  پر رنگ

       12

نام مؤلفان

 B Nazanin  پر رنگ

       12

کلمه چکیده و کلمات کلیدی

  B Nazanin پر رنگ

       12

عناوین جداول و اشکال

  B Nazanin پر رنگ

       11

متن جداول و شکل ها و منابع

  B Nazanin

       11

متن انگلیسی

Times New Roman

    یک واحد کمتر از اندازه فارسی در هرموقعیت

 صفحه اول مقاله موارد زیر را شامل گردد:

  • عنوان مقاله

  • چکیده فارسی در حداکثر 250 کلمه به همراه کلیدواژه‌ها

  • چکیده و کلیدواژه‌‌های انگلیسی

 1. ساختار متن اصلی مقاله حتی المقدور بخش‌های زیر را شامل گردد:

  • مقدمه –  پیشینه پژوهش – روش پژوهش-  تجزیه و تحلیل یافته‌ها – نتیجه گیری

 2.  نحوه درج جداول و نمودار ها:

  • جداول و نمودار ها به ترتیب شماره گذاری شده و در متن مقاله در جای خود مورد استفاده قرار گیرند. عنوان تمام جداول در بالا و نمودار‌ها در پایین آنها درج شوند. ذکر مرجع در کنار عنوان جداول و نمودار‌ها ضروری است.

 3. نحوه درج سایر موارد:

  • نمادگذاری‌ها، و زیرنویس ها در پائین هر صفحه درج شود.

  • ضمائم و یادداشت‌ها در انتهای مقاله و بعد از مراجع آورده شوند.

 4. شیوه تنظیم مراجع :

  در متن مقاله مراجع (با نام مؤلف و سال) به فارسی اشاره شده و در زیر نویس هر صفحه به زبان اصلی آورده شوند، سپس مراجع به ترتیب حروف الفبا و با شروع از مراجع زبان فارسی و سپس مراجع زبان انگلیسی، مرتب شده و در انتهای مقاله آورده شوند. ضروری است که تمام مراجع در متن مورد ارجاع واقع شده باشند.

  6.شیوه استناد:

  فهرست منابعی که در مقاله استفاده شده است در انتهای مقاله با رعایت حروف الفباء (مبتنی بر روش APA ) به شرح زیر ارائه شود: (لطفا سعی گردد منابع بیشتر از تاریخ 2000 میلای به بعد باشد).

  کتاب‌ها:

 5. تألیف: نام خانوادگی نویسنده‌ یا نویسندگان/ نام / سال انتشار/ عنوان / نوبت چاپ/ محل انتشار / نام ناشر

 6. ترجمه: نام خانوادگی نویسنده/ نام / سال انتشار/ عنوان / نوبت چاپ/ نام کامل مترجم/ محل انتشار / نام ناشر

  مقالات: نام خانوادگی نویسندگان/ نام / تاریخ  انتشار/ عنوان مقاله / نام مجله / دوره و شماره مجله / شماره صفحات مقاله

  منابع اینترنتی: نام خانوادگی نویسندگان/ نام / عنوان مقاله/ تاریخ  انتشار، آدرس کامل منبع، تاریخ دقیق دسترسی به مقاله

  توضیح:

  – عنوان کتاب ها، نام مجلات با قلم (ایتالیک) تایپ شود.

  – در متن مقاله، درصورتیکه تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشند نام نویسنده اول ذکر گردد و در پی آن برای منابع فارسی ( و دیگران ) و منابع لاتین (et al) ذکر ‌گردد.