• Stacked Bar Graph

   معماری و هوش مصنوعی

  • Grouped bar chart with labels

   معماری و هوش مصنوعی

  • Horizontal bar chart

   معماری و هوش مصنوعی

  • Broken Barh

   معماری و هوش مصنوعی

  • Box plots

   معماری و هوش مصنوعی

  • Percentiles as horizontal

   معماری و هوش مصنوعی

  • Axes Props

  • Aligning Labels

  • Basic pie chart

   معماری و هوش مصنوعی

  • Bar chart on polar axis

  • Labeling a pie and a donut

  • Nested pie charts

  • Scatter Demo

   معماری و هوش مصنوعی

  • Creating annotated heatmaps

  • Image Slices Viewer

   معماری و هوش مصنوعی

  • Stackplot Demo

   معماری و هوش مصنوعی

  • پژوهشگر و دانشجوی عزیز؛ شما می توانید براساس داده های که در پژوهش خود جمع آوری نموده اید، یک یا چند روش تحلیل داده های موجود را انتخاب و داده های خود را جهت انجام فرآیند تحلیل بارگذاری نمایید.

  • داده های شما توسط الگوریتم ها بررسی و نمودارهای آن ترسیم و توسط کارشناسان تحلیل و به آدرس پست الکترونیک شما ارسال می گردد.

  1-داده ها می توانند گسسته یا پیوسته باشند.

  2-داده ها باید بصورت فایل Excel یا Csv ارسال گردد.

  3-داده ها باید در زمینه تخصصی رشته معماری و شهرسازی باشد.

  4-داده ها باید بصورت های عددی، توصیفی، باینری و یا ترتیبی باشد.

  5-داده ها می توانند؛ شامل تصاویر، نقشه ها و سایر عناصر معماری و شهرسازی باشد.