برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...

فرصت مطالعاتی در حوزه معماری و هوش مصنوعی

پژوهشکده معماری و هوش مصنوعی فرصت مطالعاتی ویژه ای را به دانشجویان و پژوهشگران در حال تحصیل که تمایل دارند عنوان پژوهش ایشان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در پارادایم معماری و هوش مصنوعی باشد، براساس رزومه پژوهشی اعطا می نماید. لازم به ذکر است که این فرصت ها براساس موضوعات مختلف دارای حمایت های مادی و معنوی 30 تا 90 درصد است. علاقمندان به بهره مندی از این فرصت مطالعاتی می توانند روزمه خود را به ایمیل زیر به همراه تصویر مدارک شناسایی ارسال نماید. بدیهی است که پس از بررسی رزومه ارسالی توسط گروه پژوهشی افراد منتخب به مصاحبه حضوری دعوت خواهند شد.
Email Address : aiarchitecture@yahoo.com

موضوعات پژوهشی دکتری

مدل نظری و عملی هوش طراحی خودکار با کاربری تجاری (هدف تولید مدل نظری و عملی به صورت همزمان برای کاربست الگوریتم های هوش مصنوعی در فرایند طراحی و چیدمان بهینه و چند هدف فضاها در پلان معماری)

حمایت لابراتوار
میزان حمایت مادی و معنوی از پروژه 80%

مدل نظری و عملی هوش طراحی خودکار با کاربری اداری (هدف تولید مدل نظری و عملی به صورت همزمان برای کاربست الگوریتم های هوش مصنوعی در فرایند طراحی و چیدمان بهینه و چند هدف فضاها در پلان معماری)

حمایت لابراتوار
میزان حمایت مادی و معنوی از پروژه 70%

مدل نظری و عملی هوش طراحی خودکار با کاربری درمانی (هدف تولید مدل نظری و عملی به صورت همزمان برای کاربست الگوریتم های هوش مصنوعی در فرایند طراحی و چیدمان بهینه و چند هدف فضاها در پلان معماری)

حمایت لابراتوار
میزان حمایت مادی و معنوی از پروژه 90%

مدل نظری و عملی هوش طراحی خودکار با کاربری آموزشی (هدف تولید مدل نظری و عملی به صورت همزمان برای کاربست الگوریتم های هوش مصنوعی در فرایند طراحی و چیدمان بهینه و چند هدف فضاها در پلان معماری)

حمایت لابراتوار
میزان حمایت مادی و معنوی از پروژه 75%

مدل نظری و عملی تولید پلان های معماری براساس شبکه های گراف (هدف استفاده از نظریه گراف برای رسیدن به چیدمان بهینه و متنوع)

حمایت لابراتوار
میزان حمایت مادی و معنوی از پروژه 90%

مدل نظری و عملی تولید حجم سه بعدی خارجی براساس پردازش تصویر (هدف استفاده از نظریه های سه بعدی سازی در تولید احجام معماری)

حمایت لابراتوار
میزان حمایت مادی و معنوی از پروژه 70%

مدل نظری و عملی تولید حجم سه بعدی داخلی براساس پردازش تصویر  (هدف استفاده از نظریه های سه بعدی سازی در تولید احجام داخلی معماری)

حمایت لابراتوار
میزان حمایت مادی و معنوی از پروژه 75%

مدل نظری و عملی تولید حجم سه بعدی داخلی براساس واقعیت مجازی (هدف استفاده از نظریه های متنوع در تولید واقعیت مجازی در فرایند معماری)

حمایت لابراتوار
میزان حمایت مادی و معنوی از پروژه 86%

مدل نظری و عملی تولید حجم سه بعدی خارجی بناهای معماری سنتی براساس واقعیت مجازی (هدف دسته بندی بناهای سنتی ایرانی با رویکرد پیاده سازی در واقعیت مجازی)

حمایت لابراتوار
میزان حمایت مادی و معنوی از پروژه 80%

مدل نظری تشابه سنجی پلان معماری خانه های ایرانی براساس معیار شباهت کالینز (هدف استفاده از نظریه های معیار شباهت سنجی کالینز در دسته بندی و خوشه بندی بناهای سنتی ایرانی برپایه یادگیری ماشین و یادگیری عمیق)

حمایت لابراتوار
میزان حمایت مادی و معنوی از پروژه 50%

مدل نظری تشابه سنجی پلان معماری مساجد ایرانی براساس معیار شباهت کالینز (هدف استفاده از نظریه های معیار شباهت سنجی کالینز در دسته بندی و خوشه بندی بناهای سنتی ایرانی برپایه یادگیری ماشین و یادگیری عمیق)

حمایت لابراتوار
میزان حمایت مادی و معنوی از پروژه 40%

مدل نظری تشابه سنجی پلان معماری مدارس ایرانی براساس معیار شباهت کالینز (هدف استفاده از نظریه های معیار شباهت سنجی کالینز در دسته بندی و خوشه بندی بناهای سنتی ایرانی برپایه یادگیری ماشین و یادگیری عمیق)

حمایت لابراتوار
میزان حمایت مادی و معنوی از پروژه 35%

مدل نظری تشابه سنجی پلان معماری کاخ های ایرانی براساس معیار شباهت کالینز (هدف استفاده از نظریه های معیار شباهت سنجی کالینز در دسته بندی و خوشه بندی بناهای سنتی ایرانی برپایه یادگیری ماشین و یادگیری عمیق)

حمایت لابراتوار
میزان حمایت مادی و معنوی از پروژه 35%

مدل نظری تشابه سنجی پلان معماری باغ های ایرانی براساس معیار شباهت کالینز (هدف استفاده از نظریه های معیار شباهت سنجی کالینز در دسته بندی و خوشه بندی بناهای سنتی ایرانی برپایه یادگیری ماشین و یادگیری عمیق)

حمایت لابراتوار
میزان حمایت مادی و معنوی از پروژه 45%

موضوعات پژوهشی کارشناسی ارشد

طراحی مدرسه هوشمند مبتنی بر شکوفایی استعداد جمعی برپایه یادگیری ماشین (هدف استفاده از نظریه یادگیری ماشین برای ایجاد تعامل جمعی در میان دانش آموزها )

حمایت لابراتوار
میزان حمایت مادی و معنوی از پروژه 70%

طراحی مدرسه هوشمند مبتنی بر بهینه سازی چند هدف با الگوریتم های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق (هدف بهینه سازی چندهدفه مانند انرژی، چیدمان، نور و … به کمک داده های واقعی )

حمایت لابراتوار
میزان حمایت مادی و معنوی از پروژه 80%

موضوعات پژوهشی کارشناسی

طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد هوشمند سازی و پایداری محیطی (هدف طراحی مجموعه مسکونی براساس شاخاص های انرژی، امنیت، محیط زیست و روانشناسی محیطی است )

حمایت لابراتوار
میزان حمایت مادی و معنوی از پروژه 70%

پرداخت هزینه آموزش های مرتبط با حوزه تحقیق، پرداخت هزینه های ثبت اختراع و ارزیابی اختراع، پرداخت هزینه های شرکت در جشنواره های داخلی و خارجی، پرداخت هزینه های جمع آوری داده ها و اطلاعات مرتبط با تحقیق، پرداخت هزینه های مشاوران داخلی و خارجی مرتبط با تحقیق ، پرداخت هزینه های سفر و اقامت برای ارائه سمینار و یا معرفی نتایج تحقیق، پرداخت هزینه های چاپ کتاب و مقاله معتبر علمی در نشریات داخلی و خارجی

حمایت های معنوی: انجام فرایند ثبت اختراع نتایج کاربردی تحقیق، ارائه معرفی نامه به سازمان های مرتبط با موضوع تحقیق ، ارائه توصینامه به دانشگاه ها و موسسات داخلی و خارجی، ارائه فضای کار رایگان برای فعالیت علمی در لابراتوار