مدیر دپارتمان

مهسا صفرنژاد

دکترای معماری

دپارتمان طراحی داخلی و مسکن

دپارتمان طراحی داخلی و مسکن در زمینه کاربردهای هوش مصنوعی در طراحی انواع مجتمع ها و شهرک های مسکونی و دکوراسیون داخلی فعالیت های علمی و  پژوهشی انجام می دهد. هدف این دپارتمان ارائه پیشنهاد و مشاوره در زمینه بهره گیری از الگوریتم های مختلف هوش مصنوعی در فرآیند های گوناگون طراحی مسکن می باشد.

معماری و هوش مصنوعی

هویت در معماری

هویت از مفاهیم پیچیده در حوزه علوم انسانی محسوب می گردد که ریشه آن را می توان در علوم فلسفه و روانشناسی و جامعه شناسی جستجو کرد، همچنین  مفهوم هویت در آثار معماری ارتباطی عمیق با مفهوم هویت انسان دارد به طوری که یک اثر نمادی از شخصیت فرد محسوب می گردد. در رابطه با مفهوم و کاربرد هویت در معماری تعاریف زیاد و متناقضی وجود دارد اما می توان گفت اغلب صاحب نظران تعریف هویت را به عنوان معنا یا سطحی از معنا پذیرفته اند که در ارتباط با میزان تعامل میان فرد و محیط مصنوع می باشد و در کنش متقابل میان فرد و محیط تعریف می­ گردد، ادامه… 

معماری و هوش مصنوعی

مفهوم هویت

همان گونه که بیان شد واژه هویت دارای معانی متعدد و ابعاد گسترده ای است که مجزا از یکدیگر نیستند، بلکه یکدیگر را تحت تأثیر قرار می دهند. در این نوشته سعی می گردد، مفهوم هویت در چهار حوزه فلسفه، عرفان، روانشناسی و جامعه شناسی و بطوره ساده بیان گردد.

تعریف هویت از نظر فلاسفه

این مفهوم در دوران پیش از مدرن، به شکل مفهومی فلسفی مطرح بوده که به عنوان حقیقت وجود، کیستی، چیستی و ماهیت پدیده ها را مورد بحث قرار می دهد. که با بررسی دیدگاه اندیشمندانی چون افلاطون و ارسطو و دکارت، هابز و دیوید هیوم، هگل، مارکس و نیچه، هایدگر، برگسون و فوکو مفهوم هویت را در مولفه های زیر بیان نمود، ادامه… 

معماری و هوش مصنوعی

مفهوم هویت فضا و مکان

گاهي هویت را مي توان براي درك مفهوم هويت مكاني – فضايي به كار برد. به اين صورت كه، هر فضا و مكاني، به عنوان يك منبع هويت است و گروه هايي را كه در آن قرار مي گيرند هويت مي بخشد چرا که يك فضا براي ساكنان بايد از يك هويت و از يك ساختار برخوردار  باشد همچنین يك شهر نيز به عنوان مجموعه اي از تركيب عوامل طبيعي، اجتماعي و محيط هاي شناخته شده توسط انسان، كه در آن جمعيت ساكن متمركز شده است داراي هويت خاصي است هويتي كه شهر را از ساير شهرها متمايز مي سازد و به جمعيت ساكن در آن معنا مي بخشد. اين شخصيت و هويت خاص، با مؤلفه هاي متفاوتي تعريف و توصيف مي شود «بر مبناي تفاوت شكل، محتوا و عملكرد» اين مؤلفه ها كه به نوعي ساختار ماهوي شهر را تشكيل مي دهند، ادامه…