معماری و هوش مصنوعی

مقالات آماده انتشار

شماره های پیشین نشریه

فصلنامه معماری و هوش طراحی طی درخواست مورخه 1399/07/20  از دبیرخانه مرکزی وزارت ارشاد کشور، با گرایش اختصاصی و شماره مجوز 87031 به انتشار مقالات با موضوعات معماری و هوش مصنوعی اقدام می نماید.

Open Access

Quarterly Publication

فصلنامه علمی معماری و هوش طراحی با گرایش اختصاصی در زمینه تحقیق و توسعه هوش مصنوعی در معماری و شهرسازی اقدام به انتشار پژوهش های پژوهشگران مشرف به حوزه هوش مصنوعی می نماید.

موضوعات دسترسی به اطلاعات و دانلود Fulltext مقالات در این نشریه رایگان است. 

توالی انتشار: فصلنامه | نوع داوری: مخفی دو طرفه | میانگین زمان داوری: سه الی 4 ماه | زبان نشریه: (فارسی / انگلیسی) | نوع دسترسی: غیر رایگان (تمام متن) | تعداد صفخات مجاز: 15-20 صفحه | نوع انتشار:  الکترونیکی – غیربرخط، یادآوری می شود مقالات بعد از برگشت از ویراستاری و انجام اصلاحات پیشنهادی ویراستار در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.

 مقالات علمی با چنین شرایطی قابل پذیرش می باشد:
مقالات با روش های کیفی از جمله؛ استدلال منطقی و استتناجی پذیرفته نخواهد شد و همچنین تحلیل هایی که با استفاده از نرم افزارهایی مانند؛ spss و Excel صورت گرفته است، قابل پذیرش نمی باشد. صرفاً مقالاتی قابل پذیرش می باشد که از روش های کمی و محاسباتی به کمک کتابخانه ها و الگوریتم های هوش مصنوعی و زبان برنامه نویسی پایتون استفاده نموده باشند. لازم به ذکر است که کلیه کدها و الگوریتم های مربوط به پژوهش جهت تست و گرفتن خروجی، همراه مقالات ارسال شوند‌. همچنین ارجاع فقط به مقالات علمی – پژوهشی و ISI مورد قبول خواهد بود.  

اطلاعات نشریه

معماری و هوش مصنوعی

شماره مجوز 87031

 صاحب امتیاز

دکتر رضاباباخانی

 سردبیر

دکتر مهسا صفرنژاد

 دبیر تخصصی

مهندس یاسمن حسینی

 شماره جاری: دوره 1، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-60