مدیر دپارتمان 

مریم تقی زاده

کارشناس ارشد معماری

دپارتمان منظر و طراحی شهری

دپارتمان معماری و منظر با کاربردهای هوش مصنوعی در طراحی و سازماندهی زمین و ساختمان ها، برای استفاده ی انسان سروکاردارد. این دپارتمان سعی دارد  با بهره گیری از الگوریتم های هوش مصنوعی در صدد ارتقاء کیفیت خدمات معماری منظر به فضای زندگی چه از دیدگاه انسان و طبیعت و چه از دیدگاه هنر، زیبایی شناسی و روانشناسی محیطی برآید. لذا علاوه بر پژوهش و طراحی در این حوزه به بررسی راهکارها و ارائه ی مشاوره های مربوطه نیز خواهد پرداخت.

معماری و هوش مصنوعی

مبانی نظری معماری منظر

منظر شهر و ادبيات مربوط به آن نقش مؤثری در زمينه ارتقای کيفيت محيط در فضاها و عرصه هاي عمومي شهرهاي امروزي ايفا مي نمايد، این موضوع در طي قرن گذشته و در آستانه هزاره سوم به طور بي سابقه اي گسترش يافته و مورد توجه جدي معماران منظر، طراحان و برنامه ريزان شهري قرار گرفته است. در ادامه به مبانی نظری معماری منظر می پردازیم، ادامه… 

معماری و هوش مصنوعی

معماری و هوش مصنوعی

پیشینه ی ظهور معماری منظر

در طول تاریخ، تعامل انسان با محیط به دست جامعه و در چارچوب اقتضائات طبیعی و تاریخی، منظر را پدید آورده است. منظر، فضای کلان زیست انسان در محیط است و خود به خود پدید نمی آید. ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻨﻈﺮ، ﻫﻨﺮ، داﻧﺶ و ﺣﺮﻓﻪاي ﺑﻴﻦ  رشته ای اﺳﺖ ﻛﻪ آن را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻣﺮوزي ﻧﻮﻳﻦ، باﻳﺴﺘﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎران در ﻃﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺪودا 500 ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان داﻧﺴﺖ، ادامه… 

معماری و هوش مصنوعی

انواع رویکردها به موضوع منظر

بسیاری از صاحبنظران منظر را با دیدگاهی عینی، در کنار مفاهیمی همچون اکوسیستم و محیط قرار می دهند. در سالیان اخیر نیز، برخی همچون سایمون بل با تأکید بر کیفیات زیباشناختی و مؤلفه هایی چون تعالی و شکوه و با بهره گیری از نظرات وایتهد بر تبیین کیفیات ذهنی منظر تأکید کرده است، از این رو صاحبنظران با رویکردهای متفاوت و گاه متضاد به مقوله منظر در سطح جهان نگاه کرده اند، ادامه… 

معماری و هوش مصنوعی
معماری و هوش مصنوعی

حوزه های مرتبط با منظر

فارغ از معانی و تعاریف  ارایه شده در لغت نامه ها و در یک بررسی اجمالی از نظریات و سخنان متخصصین در حوزه منظر، می توان ردپای مؤثر و تأثیرگذار رشته های بسیاری از جمله جغرافیا، هنر،هندسه، سیاست، ریاضیات، فلسفه، تاریخ، طراحی محیط زیست، معماری، طراحی شهری، طراحی فضای سبز و باغبانی، مرمت و حتی جامعه شناسی و ادبیات را مشاهده کرد. ، ادامه… 

معماری و هوش مصنوعی
معماری و هوش مصنوعی

رویکرد صاحبنظران داخلی در منظر شهری

“ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ”ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮﻱ ﺭﺍ ﻭﺍﻗﻌﻴﺘﻲ ﻋﻴﻨﻲ ﻣﻲﺩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲﺁﻳﺪ : “ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮﻱ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﻳﻚ ﺷــﻬﺮ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ، ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﻓﺮﺩ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺍﻭ ﻧﻘﺶ ﻣﻲﺑﻨﺪﺩ”، ادامه… 

تاریخ و خصوصیات باغ سازی ایران و جهان

باغ نمایانگر دنیای ایده آل بشر و همنشینی معماری با طبیعت است و می توان به عنوان یکی از اولین اقدامات انسان در زمینه معماری منظر از آن نام برد. باغ و باغ سازی درهر دوره ای از تاریخ منعکس کننده وضع اقتصادی وسیاسی و فرهنگی مردم بوده است، ادامه… 

باغ های بین النهرین

در دوران باستان(3500 سال ق.م) در این سرزمین رابطه ی ستایش آمیزی بین انسان و طبیعت وجود داشته است.در این تمدن انسان خود را نگهبان طبیعت و زمین را مادر و منشاء تمامی خوبی ها می دانست، ادامه… 

معماری و هوش مصنوعی

باغ های مصر

باغ‌ در سرزمین‌ مصر از اوایل‌ هزاره ۳ ق‌م‌ وجود داشته‌ است‌ و گمان‌ می‌رود که‌ عناصری‌ از باغ‌های‌ رسمی‌ و تزیینی‌ پادشاهی‌ نوین‌ مصر در دوره پادشاهی‌ کهن‌ نیز وجود داشته‌ است‌. مدارک‌ در دست‌ حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ در زمان‌ بنیاد نهادن‌ قاهره‌، شهر دارای‌ باغ‌های‌ عمومی‌ و خصوصی‌ بسیار و چندین‌ باغ‌ – کاخ‌ بوده‌ است‌، ادامه… 

معماری و هوش مصنوعی

باغ های یونان

یونانیان طبیعت را مقدس می پنداشتند، در همین راستا شیوه معماری و نوع استقرار معابد در بستر طبیعت همراه با مفاهیم نمادین بوده است. باغ های اولیه در یونان باغ هایی ساده با محوطه باز و گیاهان بومی بودند، باغ سازی بعد از اسکندر با تسلط رومیان بر یونانیان توسعه یافت‌، ادامه… 

معماری و هوش مصنوعی

باغ های روم

در روم باستان طبیعتی که حضور انسان نیز در آن حس می شد مورد ستایش بوده است.در این دوره زیبایی در رابطه مستقیم با سودمندی بوده است. از ویژگی های باغسازی رومی می توان به این اشاره کرد که مناظر طبیعی در آن با کاشت متقارن درختان‌، ادامه… 

معماری و هوش مصنوعی

باغ های ایران باستان

رابطه ی ایرانیان با طبیعت در دوران باستان بر پایه مفاهیم “باغ بهشت” و “باغ شهر” بوده است. ایرانیان این مفاهیم را نماد حاصل خیزی و منشاء هستی و عامل تسلط بر دنیای بیرون می دانستند.بقای شهر در ایران باستان  به وجود باغ بستگی داشته است.از اولین منابع بررسی تاریخ باغسازی ایران باستان می توان‌، ادامه… 

معماری و هوش مصنوعی

باغ های قرون وسطی

در این دوره تمایز بین فرهنگ غرب و شرق آشکار شد بطوریکه باغسازی در این دوره را می توان به 2 بخش تقسیم نمود: دوره اول: بعد از سقوط امپراطوری روم یعنی از قرن 5 تا قرن 11 میلادی  که باغبانی فقط در دیرها و توسط راهبه ها انجام می شد‌، ادامه… 

معماری و هوش مصنوعی

باغ های رنسانس

باغسازی در رنسانس در قرون 15 و 16 مانند سایر هنرها به اوج خود رسید، سبک های کهن ، کلاسیک رومی و یونانی دوباره زنده شده و سبک های جدیدی آشکار شدند.در این دوران طبیعت نقش حاشیه ای در نقاشی های اروپایی داشت که تا عصر روشنگری ادامه یافت، شرط حضور طبیعت در باغ ها نیز همنشینی‌، ادامه… 

معماری و هوش مصنوعی

باغ های باروک

در قرن 17 ایجاد فضای سبز و زیباسازی محیط و نقاشی منظر مفهوم یافت. به دلیل شکل گیری اشرافیت جدید باغ هایی به شکل ویلا-پارک ساخته شد. نخستین مدارک تصویری بصورت نقشه های توپوگرافی و کاداستر تهیه شدند، در این دوره منظر به عنوان پس زمینه نقاشی ها و برای نگاه نوستالژیک به تمدن های گذشته بکار گرفته شد.‌، ادامه… 

معماری و هوش مصنوعی

باغ های عصر روشنگری

در قرن 18 م طبیعت به عنوان عنصر اصلی هنر واقع شده و از حاشیه به متن آمد، شاخص منظر سازی این دوره “ویلا-پارک-منظر” است. در این عصر المان های گیاهی وارد فضای شهری شدند، فضاهای نوین شهری همچون میدان، بلوار، خیابان های مشجر و باغ های گیاه شناسی شکل گرفتند‌، ادامه… 

معماری و هوش مصنوعی

باغ های خاور دور

طراحان در چین و ژاپن سعی داشتند تا بیشتر جنبه ی لایتنهای طبیعت را جلوه دهند، از این رو در این سبک از فرم هندسی، محورها و خیابان های مستقیم استفاده نمی شده است.باغچه ها را به شکل قسمتی از ساختمان طراحی می کردند ‌، ادامه… 

معماری و هوش مصنوعی