معماری و هوش مصنوعی

هوش طراحی خودکار عنوان رساله دکترای می باشد که توسط آقای رضاباباخانی تدوین گردیده و این رساله تبدیل به الگوریتمی گردیده است که در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران در خال توسعه می باشد، این هوش طراحی خودکار بر مبنای الگوریتم های تکاملی، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق می باشد. این الگورتیم با این ایده که ابتدا کاربر اطاعات اولیه مورد نظر را وارد سامانه نموده و سپس براساس تشخیص نیاز کاربر هوش مصنوعی شروع به طراحی براساس ابعاد زمین و خواسته های کاربر می نماید و سپس طرح را در نرم افزار اتوکد ترسیم نموده و همزمان محاسبات انرژی و سایر محاسبات مرتبط را صورت می بخشد. این هوش طراحی خودکار بزودی با نسخته اولیه در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

نمونه اولیه از پلان های ترسیم شده توسط هوش مصنوعی.

نمونه اولیه از محاسبات انرژی طرح های ترسیمی توسط هوش مصنوعی.

نمونه اولیه از محاسبات صفر انرژی طرح های ترسیمی توسط هوش مصنوعی.