برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...

هیات تحریریه فصلنامه معماری و هوش طراحی

هیات تحریریه فصلنامه معماری و هوش طراحی

اعضای هیات تحریریه فصلنامه معماری و هوش طراحی دارای تخصص در زمینه هوش مصنوعی و شیوه های کاربرد آن در معماری و شهرسازی می باشند. کلیه مقالات منتشر شده در این فصلنامه در پاردایم هوش مصنوعی است که به شیوه های بکارگیری هوش مصنوعی در معماری با رویکردهای گوناگون می پردازد.

  • مدیر مسئول : دکتر رضاباباخانی
  • سردبیر : مهسا صفرنژاد
  • دبیرتخصصی : یاسمن حسینی