برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...

داشبورد فعالیت ها

کتاب های ارسال شده

نمایش 1 - 1 از 1

نامنام خانوادگیکد ملینام کتاب :نویسندگان کتاب:ناشر:نوع کتاب :شابک:ارسال جلد کتاب:
رضاباباخانی4285586428ارزیابی معماری معاصرغرب با معرفی معماران

رضاباباخانی
مهران قنبری مطلق

سیمای دانشتالیف6001203261
نامنام خانوادگیکد ملینام کتاب :نویسندگان کتاب:ناشر:نوع کتاب :شابک:ارسال جلد کتاب:

طرح پژوهشی ارسال شده

نام خانوادگینامکد ملیعنوان طرح:نوع همکاری:چکیده :گواهی و فایل طرح:

هیچ ورودی مطابق با درخواست شما یافت نشد.

نام خانوادگینامکد ملیعنوان طرح:نوع همکاری:چکیده :گواهی و فایل طرح:

اختراع های ارسال شده

نمایش 1 - 1 از 1

رضا

باباخانی

4285586428

پلتفرم هوشمند طراحی و ترسیم نقشه های ساختمانی مبتنی بر داده کاوی و هوش مصنوعی

انتخاب اول

پلتفرم هوشمند طراحی و ترسیم نقشه های ساختمانی مبتنی بر داده کاوی و هوش مصنوعی

مقالات ارسال شده

نمایش 1 - 1 از 1

عنوان مقاله:نوع مقاله:چکیده مقاله:ارسال فایل مقاله:
سلام دنیامقالات ISI scopus -Q2

سلام دنیا

عنوان مقاله:نوع مقاله:چکیده مقاله:ارسال فایل مقاله:

مهارت های ثبت شده

نامکد ملیعنوانسطح مهارت

هیچ ورودی مطابق با درخواست شما یافت نشد.

نامکد ملیعنوانسطح مهارت