برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...

سخن سردبیر

سخن سردبیر

 

جهان هر روز در حال دگرگونی می باشد، سرعت رشد تکنولوژی های نوین این دگرگونی را از قرن ها به ثانیه ها تغییر داده و هر ثانیه از جهان با رویدادی تازه و پیچیده مواجه می گردد و در این اثنا دانش بشر بیشتر از هرزمانی در حال تغییر و تحول است، دانشی که از طرفی در حال انبوهش داده و از طرفی در حال تقلیل دانش به سطوح پایین است. در این میان دیگر نمی توان با دانش یک دهه گذشته آینده ای را در یک دهه آتی ساخت، هر روز باید به دانش و توانایی ها افزود و ابزارهای جدید را فراگیری کرد، چرا که خلاقیت و خلق آینده وابسته به شناخت ایدئولوژی و تکنولوژی های نوین در قالب ابزارهای نو است.

هوش مصنوعی به مانند بستر ظهور یک ایدئولوژی جدیدی است که در حال دگرگون کردن باورها و اندیشه های جایگاه معمار در فرآیند معماری و اذهان عمومی است و از نظر تکنولوژی یک فن آوری و ابزاری نوین برای بقا و ارتقا دانش معماری است که هم به لحاظ ایدئولوژیک در حال تغییر در مفاهیمی بنیادی و هستی شناسی بشر و هم به لحاظ تکنولوژیک در حال شکل بخشیدن به فناوری ها و ابزارهای انسان مدرن است. هستی شناسی و تجربه انسان امروز از جهان به واسطه هوش مصنوعی در هر لحظه و هر مکان شکلی متفاوت یافته و مفاهیمی همچون کار، زندگی، مکان و قلمرو را تغییر داده است و به لحاظ تکنولوژی هوش مصنوعی به عنوان ابزاری قوی برای کشف، تولید، مدیریت و توسعه دانش بشر ضرورت یافته است، در این شرایط دانش معماری و شهرسازی که به دنبال تامین نخستین ضروریات زیست بشر است باید در این بستر هم به لحاظ ایدئولوژیک و تکنولوژیک حضور داشته باشد و خود را در این بستر نوظهور توسعه دهد.

در همین راستا فصلنامه معماری و هوش طراحی با نگاهی نو به معماری و هوش مصنوعی در نظر دارد به عنوان یک فصلنامه اختصاصی در این زمینه در هر دوره مقالاتی را در راستای مبانی نظری و مباحث بنیادی و همچنین با نگاه تکنولوژیک به هوش مصنوعی به شکل یک ابزار نوین و پیشرفته در تحلیل داده های معماری منتشر نماید. لذا در این دوره به عنوان اولین شماره از این فصلنامه به بحث تکنولوژیک هوش مصنوعی در معماری پرداخته گردیده تا با مثال هایی از کاربرد هوش مصنوعی و کتابخانه های زبان برنامه نویسی پایتون در داده های معماری آشنایی صورت پذیرد.

امید است به همت همکاران، خوانندگان و پژوهشگران متخصص، فصلنامه معماری و هوش طراحی مرجعی معتبر در زمینه توسعه مبانی فکری هوش مصنوعی در معماری گردد.

 

مهسا صفرنژاد