فصلنامه معماری و هوش طراحی- دوره 1 شماره 2 تابستان 1400               

هوش مصنوعی بستر ساز ظهور یک ایدئولوژی جدید است، ایدئولوژی که در حال دگرگون کردن باورها و اندیشه های جایگاه معمار در فرآیند معماری می باشد و اما از دیدگاه دیگر این تکنولوژی یک فن آوری و ابزاری نوین برای بقا و ارتقا دانش معماری است که هم به لحاظ ایدئولوژیک در حال تغییر در مفاهیمی بنیادی و هستی شناسی بشر و هم به لحاظ تکنولوژیک در حال شکل بخشیدن به فناوری ها و ابزارهای انسان مدرن است، اکنون فراگیری این دانش اولین گام و اولویت برای حضور در این پارادایم نوین خواهد بود.

معماری و هوش مصنوعی

فصلنامه معماری و هوش طراحی

دوره 1 شماره 2 تابستان 1400

200,000تومان