برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
محتوای آموزش هوش مصنوعی
معماری و هوش مصنوعی

Artificial bee colony algorithm

bee colony algorithm یا الگوریتم زنبور عسل، الگوریتمی مبتنی بر جستجو است....
معماری و هوش مصنوعی

Covariance

Covariance یا کوواريانس برای تعیین جهت رابطه بین دو متغیر به عبارت دیگر، چه ...
معماری و هوش مصنوعی

Cosine Similarity

Cosine Similarity معیارهای فاصله سنجی هستند که میزان دوری و یا نزدیکی داده ها را ازهم محاسبه...
معماری و هوش مصنوعی

Supervised learning

نوعی از یاد گیری است که در آن ناظر به صورت نظارت شده،اطلاعاتی را در اختیار...
معماری و هوش مصنوعی

Correlation

همبستگی به رابطه آماری بین دو متغیر اطلاق می شود. به عبارت دیگر این است که چگونه دو متغیر در ارتباط...
معماری و هوش مصنوعی

CNN

شبکه عصبی پیچشی یک الگوریتم یادگیری عمیق است که تصویر ورودی را دریافت می‌کند.
معماری و هوش مصنوعی

Chi-square

آزمون های Chi-square اغلب در آزمون فرضیه استفاده می شوند. آماره کای اسکوار با توجه به اندازه نمونه و...
1 2