برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
محتوای برنامه نویسی ژنتیک در معماری
Genetic programming

Genetic programming

Genetic programmingیا برنامه نویسی ژنتیک، الگوریتمی بر پایه مفهوم تکامل است