برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
محتوای شبکه عصبی بازگشتی
RNN

RNN

RNN یا شبکه عصبی بازگشتی (RNN)(Recurrent neural network) بخش عظیمی..