برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
محتوای شبکه عصبی مصنوعی در معماری
Artificial neural network

Artificial neural network

Artificial neural network یا شبکه عصبی مصنوعی شبیه سازی شده از سیستم...