برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
محتوای شبکه عصبی مصنوعی در معماری
معماری و هوش مصنوعی

Artificial neural network

Artificial neural network یا شبکه عصبی مصنوعی شبیه سازی شده از سیستم...