برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
محتوای مسیر یادگیری هوش مصنوعی
معماری و هوش مصنوعی

مسیر یادگیری هوش مصنوعی

مسیر یادگیری هوش مصنوعی برای معماران، شهرسازان، عمرانی ها و مدیریت پروژه از این بخش خواهد بود.