برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
محتوای همبستگی مثبت
معماری و هوش مصنوعی

Correlation

همبستگی به رابطه آماری بین دو متغیر اطلاق می شود. به عبارت دیگر این است که چگونه دو متغیر در ارتباط...