برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
محتوای همبستگی منفی
Correlation

Correlation

همبستگی به رابطه آماری بین دو متغیر اطلاق می شود. به عبارت دیگر این است که چگونه دو متغیر در ارتباط...