برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
محتوای کاربردهای PCA
معماری و هوش مصنوعی

PCA

PCA تحلیل اجزای اصل الگوریتمی از داده ها است برای تبدیل ستون های یک مجموعه...