برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
محتوای کاربرد شبکه عصبی مصنوعی
Artificial neural network

Artificial neural network

Artificial neural network یا شبکه عصبی مصنوعی شبیه سازی شده از سیستم...