برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
محتوای کاربرد های شبکه عصبی بازگشتی
معماری و هوش مصنوعی

RNN

RNN یا شبکه عصبی بازگشتی (RNN)(Recurrent neural network) بخش عظیمی..