برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
محتوای کاهش ابعاد داده با PCA
PCA

PCA

PCA تحلیل اجزای اصل الگوریتمی از داده ها است برای تبدیل ستون های یک مجموعه...