برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
محتوای کای اسکوار
معماری و هوش مصنوعی

Chi-square

آزمون های Chi-square اغلب در آزمون فرضیه استفاده می شوند. آماره کای اسکوار با توجه به اندازه نمونه و...