برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
محتوای کوواريانس چیست؟
Covariance

Covariance

Covariance یا کوواريانس برای تعیین جهت رابطه بین دو متغیر به عبارت دیگر، چه ...