برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
محتوای یادگیری بدون ناظر چیست؟
معماری و هوش مصنوعی

Unsupervised Learning

Unsupervised Learning یا یادگیری بدون ناظر نیازی به نظارت برالگوریتم نداریم...