برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
محتوای یادگیری بدون نظارت
معماری و هوش مصنوعی

Unsupervised Learning

Unsupervised Learning یا یادگیری بدون ناظر نیازی به نظارت برالگوریتم نداریم...