برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
محتوای یادگیری نظارت شده
Supervised learning

Supervised learning

نوعی از یاد گیری است که در آن ناظر به صورت نظارت شده،اطلاعاتی را در اختیار...