برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
محتوای Artificial neural network چیست؟
معماری و هوش مصنوعی

Artificial neural network

Artificial neural network یا شبکه عصبی مصنوعی شبیه سازی شده از سیستم...