برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
محتوای Convolutional Neural Network
CNN

CNN

شبکه عصبی پیچشی یک الگوریتم یادگیری عمیق است که تصویر ورودی را دریافت می‌کند.