برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
محتوای Covariance چیست؟
معماری و هوش مصنوعی

Covariance

Covariance یا کوواريانس برای تعیین جهت رابطه بین دو متغیر به عبارت دیگر، چه ...