برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
محتوای Genetic programming چیست؟
Genetic programming

Genetic programming

Genetic programmingیا برنامه نویسی ژنتیک، الگوریتمی بر پایه مفهوم تکامل است