برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
محتوای Naive Bayes classifier
Navie bayes

Naive bayes

بیز یک الگوریتم یادگیری ماشین است که ما برای حل مشکلات طبقه بندی استفاده می گردد، همچنین...