برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
محتوای Supervised learningچیست؟
معماری و هوش مصنوعی

Supervised learning

نوعی از یاد گیری است که در آن ناظر به صورت نظارت شده،اطلاعاتی را در اختیار...