برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
محتوای Unsupervised Learning
Unsupervised Learning

Unsupervised Learning

Unsupervised Learning یا یادگیری بدون ناظر نیازی به نظارت برالگوریتم نداریم...