Visualization

این کلمه در لغت به معنای نمایش شی ای یا وضعیتی و یا مجموعه ای از اطلاعات به عنوان یک نمودار و یا تصویر دیگر است. عمل یا نمونه ای از ایجاد یک تصویر، و غیره برای نشان دادن چیزی و یا استخراج دانشی از داده ها است.

 Visualization data تصویرسازی داده ها به عنوان استفاده از جلوه های بصری برای ارتباطات و نشان دادن اطلاعات تعریف شده است. نمودارها نمونه معمول شناخته شده از تصویر سازی داده ها هستند. با اینکه تصویر سازی داده ها امروزه بسیار مهم هستند اما ریشه این مسئله به زمان های قبل تری برمی گردد. دانشمندان بسیاری از تصویرسازی داده ها در یافته های خود استفاده می کردند ریاضیدانان معروف چون رنه دکارت و دانشمند، ژاک برتین از این تکنیک بهره می بردند. امروز، این اشکال از ارتباطات بصری عملا در همه جا و توسط همه استفاده می گردد. تصویرسازی داده ها در علوم کامپیوتر از این لحاظ مهم است که نمی توان به راحتی ادبیاتی برای بیان داده ها داشت و تصویرسازی گویاترین فرم آن است. مصورسازی داده ها در حقیقت مانند سمبل سازی است و انسان اطلاعات تصویری و سمبلی را  نسبت به اطلاعات نوشتاری سریع تر تحلیل می نماید.

معماری هم به تناسب ساختاری که اکنون در جهان شکل گرفته است، دارای فراوانی در اطلاعات می باشد و پروژه ای را نمی توان تصور نمود که در آن اطلاعات و فناوری اطلاعات نقش بسزایی نداشت باشد، لذا استفاده از مصور سازی داده ها کمک می نماید، تا داده های معماری برای طراحان پروژه ها معماران و شهرسازان قابل درک و تصور باشد.