معماری و هوش مصنوعی

استعلام برخط (آنلاین) اعتبار گواهی دوره معماری و هوش مصنوعی

معماری و هوش مصنوعی
معماری و هوش مصنوعی
معماری و هوش مصنوعی

در این صفحه می توانید با وارد نمودن شماره سریال گواهی دوره معماری و هوش مصنوعی نسخه الکترونیکی آن را مشاهده نمایید.

با نسخه کاغذی مطابقت داده و اصالت دریافت کننده آن را مورد سنجش قرار دهید.

همچنین تاریخ اعتبار باقی مانده یا تمدید مجدد گواهی دوره نیز قابل مشاهده می باشد.