برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...

لابراتوار تخصصی معماری و هوش مصنوعی

لابراتوار هوش مصنوعی

مرکز تحقیقات و پیاده سازی الگوریتم های هوش مصنوعی، دوقلوی دیجیتال، واقعیت افزوده، واقعیت مجازی، بلاکچین و متاورس
معماری و هوش مصنوعی

لابراتوار معماری و هوش مصنوعی

حوزه معماری و هوش مصنوعی به سرعت در حال توسعه است. تقریباً هر روز، شیوه‌های جدیدی ظاهر می‌شوند که بر فرصت‌های باورنکردنی تمرکز می‌کنند که برای کمک به ذهن انسان در توسعه استفاده از هوش مصنوعی در فرایندهای معماری است. اکنون حرکت از آتیله ها به سمت ایجاد لابراتوارهای معماری و هوش مصنوعی برای خلق دانش های بین رشته در حال وقوع است تا دانش جدیدی را در این پارادایم ایجاد نماید که ساختارهای طراحی را تغییر ‌دهد.

تحقیقات در لابراتوار معماری و هوش مصنوعی دکتر رضاباباخانی این امکان را می دهد تا تحقیقات دقیقی در زمینه طراحی هوش مصنوعی و معماری را فراهم گردد و رشته های معماری شهرسازی را با رباتیک و علوم کامپیوتر، هوش مصنوعی و علوم شناختی ترکیب نماید. این تحقیقات بر روی روش های بسیار خاص مانند کاربردهای هوش مصنوعی در معماری شهرسازی با استفاده از الگوریتم ها یا شبکه عصبی گراف برای سازماندهی فضاهای معماری تمرکز دارد.

تعداد پروژه ها

0

تعداد همکاران

0

بودجه پروژه ها

0

تعداد سرمایه گذار

0

پروژه های لابراتوار معماری و هوش مصنوعی

 

 

نخستین پروژه استخراج ابعاد زمین های متداول شهری براساس آمار تولید ساختمان های مسکونی در 5 دهه گذشته تعریف گردیده بود. این پروژه به ساخت و ساز از سال 1350 تا سال 1400 در سراسر کشور از پایگاه داده بانک مرکزی و وزارت مسکن شهرسازی پرداخته است تا بتواند ماتریسی براساس این ابعاد زمین های برای یادگیری هوش مصنوعی تولید نماید.

 

 

 

پروژه محاسبه سطح اشغال زمین های متداول شهری براساس آمار تولید ساختمان های مسکونی در 5 دهه گذشته  بود.این پروژه به دنبال روش و الگویی محاسباتی برای محاسبه و استخراج سطح اشغال زیربنا برای تمام زمین های متداول شهری بود، لذا بدین منظور از ماتریسی براساس ابعاد زمین های شهری برای یادگیری هوش مصنوعی استفاده نموده است.

 

 

پروژه تفکیک فضای عمومی، نیمه خصوصی و خصوصی در زمین های متداول شهری براساس استانداردهای طراحی معماری در کتب مباحث مقررات ملی به عنوان یکی دیگر از پروژه ها برای تولید هوش طراحی خودکار تعریف گردید. این پروژه به دنبال روش و الگویی محاسباتی برای محاسبه و تفکیک فضای عمومی، نیمه خصوصی و خصوصی برای تمام زمین های متداول شهری بود.

 

 

پروژه ساخت روابط فضایی برای ارتباط فضاها بایکدیگر و همجواری صحیح فضاها در زمین های متداول شهری براساس آمار تولید ساختمان های مسکونی در 5 دهه گذشته  بود. این پروژه به دنبال استخراج الگویی مبتنی بر شبکه روابط فضایی و همجواری فضاها برای سطح اشغال زیربنای زمین های متداول شهری بود.

 

 

پروژه تقسیمات فضایی پلان ها براساس روابط فضای برای ارتباط فضاها و اعمال چیدمان صحیح در زمین های متداول شهری پروژه بسیار مهمی بود. این پروژه به دنبال ایجاد تقسیمات فضایی با اعمال روابط فضایی صحیح در کنار حفظ حداقل ضوابط و استانداردهای کتب مقررات ملی برای ساختمان های مسکونی در زمین های متداول شهری بود.

 

پروژه نقطه یابی گوشه های فضاها در دستگاه مختصات دکارتی برای ورود داده ها به شبکه عصبی گراف در جهت جابجایی فضاها توسط الگوریتم های تولید کننده مدل یکی از پروژه های بسیار پر اهمیت برای اعمال تقسیمات فضایی پلان ها براساس روابط فضای برای ارتباط فضاها در زمین های متداول شهری بود. این پروژه به دنبال نقطه یابی گوشه های فضاها به صورت صحیح در کنار حفظ حداقل ضوابط و استانداردهای کتب مقررات ملی برای ساختمان های مسکونی در زمین های متداول شهری بود.

 

 

پروژه ترکیب نقطه یابی گوشه ها، روابط فضاها، ضوابط ابعاد فضاها، همجواری فضاها، چیدمان فضاها در دستگاه مختصات دکارتی برای ورود داده ها به شبکه عصبی گراف در جهت تولید نمونه های جدید توسط الگوریتم های تولید کننده مدل بخش از پروژه نهایی برای تولید پلان برای زمین های متداول شهری بود. این پروژه به دنبال ایجاد راهکاری در جهت همزمان نمودن فعالیت بخش های قبلی برای تولید پلان معماری بود.

 

 

پروژه جابجایی فضاها در دستگاه مختصات دکارتی در جهت ایجاد حرکت فضاها به سمت های بالا و پایین برای جانمایی خود در ابعاد زمین های متداول شهری بود. در این بخش تلاش گردید فضاها این امکان را داشته باشند که به تناسب ابعاد های گوناگون زمین خود را در آن جبجا نموده و با حفظ شرایط و مقررات طراحی و سایر عوامل به چیدمان صحیح نزدیک شود.

 

 

پروژه جوارشناسی فضاها برای ایجاد چیدمان فضاهای و اتاق در کنار هم براساس اصول و فواعد همجواری و کاربری همجوار است. در این پروژه سعی گردیده تا اصول و قواعدی را که در همجواری فضاها وجود دارد به ماشین از طریق توابع، کتابخانه ها و فرمول های ریاضی آموزش داده شود.

 

 

پروژه چیدمان فضاها براساس اصول جوارشناسی از طریق توابع و محاسبات صورت گرفته است در این پروژه تلاش گردید تا فضاها در کنار یکدیگر قرار گرفته و براساس روش های 0  & 1 مفاهیم همسایگی فضاها و جابجایی آنها برای رسیدن به چیدمان اصول پیاه سازی گردد تا ماشین درک صحیحی از همجواری فضاها را دریافت نماید.

 

 

 

پروژه همسان سازی فضاها براساس اصول چیدمان از طریق توابع و محاسبات الگوریتم ژنتیک صورت گرفته است در این پروژه تلاش گردید نمونه های که توسط الگوریتم تولید می شود با ابعاد زمین کاربر همسان شده و تغییرات توسط الگوریتم ژنتیک بر روی نمونه تولید شده اعمال گردد و این ویژگی در زمان سپری شده برای تولید پلان را کاهش می دهد.

 

 

پروژه اعتبار سنجی و محاسبات جانمایی فضاها از طریق فرمول محاسبه شیب اقطار، اضلاع و رابطه فیثاغورث برای درک درست ماشین از فرایند جانمایی بود. برای ارزیابی اشکال تولید شده به عنوان فضاهای پلان معماری باید از طریق محاسبه شیب اقطار و اضلاع که در جهت عمود بودن و جهت اثبات موازی بودن خطوط طراحی شده استفاده می نمودیم.

 

 

پروژه اعتبار سنجی و محاسبات جانمایی فضاها از طریق فرمول محاسبه شیب اقطار، اضلاع و رابطه فیثاغورث برای درک درست ماشین از فرایند جانمایی بود. برای ارزیابی اشکال تولید شده به عنوان فضاهای پلان معماری باید از طریق محاسبه شیب اقطار و اضلاع که در جهت عمود بودن و جهت اثبات موازی بودن خطوط طراحی شده استفاده می نمودیم.

Video of smart platform performance

 

 

 

Architecture & AI Laboratory

The Architecture + Artificial Intelligence Laboratory (AiALab) presents itself as an opportunity to shape the emerging field of Architecture and Artificial Intelligence (AI), and to reflect on the implications of a world increasingly entangled in questions of the expediency, agency, culture, and ethics of AI.

The field of architecture and artificial intelligence is developing rapidly. Almost every day, new practices emerge that focus on the incredible opportunities to help the human mind develop the use of artificial intelligence in architectural processes. Now, the movement from prototypes to the creation of architecture laboratories and artificial intelligence to create interdisciplinary knowledge is taking place to create new knowledge in this paradigm that will change the structures of design.

Research in the architecture and artificial intelligence laboratory of Dr. Reza Babakhani allows us to provide detailed research in artificial intelligence design and architecture. It combines the fields of urban architecture with robotics and computer science, artificial intelligence, and cognitive science. This research focuses on specific methods such as artificial intelligence applications in urban architecture using algorithms or neural graph networks to organize architectural spaces.

Researchers in the field of architecture and artificial intelligence