برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
محتوای وبلاگ

وبلاگ معماری و هوش مصنوعی

جهان هر روز در حال دگرگونی است، سرعت رشد تکنولوژی های نوین این دگرگونی را از قرن ها به ثانیه ها تغییر داده و هر ثانیه از جهان با رویدادی تازه و پیچیده مواجه می گردد و در این اثنا دانش بشر بیشتر از هرزمانی در حال تغییر و تحول است، دانشی که از طرفی در حال انبوهش داده و از طرفی در حال تقلیل دانش به سطوح پایین است.

مسیر یادگیری هوش مصنوعی

مسیر یادگیری هوش مصنوعی

مسیر یادگیری هوش مصنوعی برای معماران، شهرسازان، عمرانی ها و مدیریت پروژه از این بخش خواهد بود.
Unsupervised Learning

Unsupervised Learning

Unsupervised Learning یا یادگیری بدون ناظر نیازی به نظارت برالگوریتم نداریم...
Artificial neural network

Artificial neural network

Artificial neural network یا شبکه عصبی مصنوعی شبیه سازی شده از سیستم...
Expert system

Expert system

Expert system یا سیستم خبره یکی از شاخه های هوش مصنوعی است که اغلب سیستم هایی مبتنی...
RNN

RNN

RNN یا شبکه عصبی بازگشتی (RNN)(Recurrent neural network) بخش عظیمی..
PCA

PCA

PCA تحلیل اجزای اصل الگوریتمی از داده ها است برای تبدیل ستون های یک مجموعه...
Genetic programming

Genetic programming

Genetic programmingیا برنامه نویسی ژنتیک، الگوریتمی بر پایه مفهوم تکامل است
Artificial bee colony algorithm

Artificial bee colony algorithm

bee colony algorithm یا الگوریتم زنبور عسل، الگوریتمی مبتنی بر جستجو است....
Covariance

Covariance

Covariance یا کوواريانس برای تعیین جهت رابطه بین دو متغیر به عبارت دیگر، چه ...
Cosine Similarity

Cosine Similarity

Cosine Similarity معیارهای فاصله سنجی هستند که میزان دوری و یا نزدیکی داده ها را ازهم محاسبه...
1 2