برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...

اطلاعات نشریه

سامانه معماری و هوش مصنوعی در راستای اعتلا و ارتقاء دانش معماری و شهرسازی سالنامه علمی- تخصصی معماری و هوش طراحی را منتشر می نماید. لذا از کلیه اساتید و پژوهشگران محترم در این حوزه دعوت می نماییم مقالات پژوهشی خود در حوزه معماری و هوش مصنوعی، را که در سطح خرد انجام شده، پس از ثبت نام در سامانه بارگذاری فرمایند.

اطلاعات نشریه

 • شاپا چاپی:1563
 • شماره مجوز 87031
 • شاپا الکترونیکی:3513
 • صاحب امتیاز: دکتر رضاباباخانی
 • نوع امتیاز: علمی- اختصاصی
 • مدیر مسئول: دکتر رضاباباخانی
 • سردبیر: دکتر مهسا صفرنژاد
 • دبیر تخصصی: بهاره فرج نیا
 • گروه علمی: معماری و هوش مصنوعی
 • محل انتشار: دفتر سامانه معماری و هوش مصنوعی
 • دفتر نشریه: دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، مرکز رشد و فناوری

زمینه های فعالیت

موضوعات موردتوجه این سالنامه در زیر فهرست شده است:

 1. هوش مصنوعی
 2. طراحی پارامتریک
 3. طراحی محاسباتی
 4. طراحی خودکار
 5. طراحی رباتیک
 6. بهینه سازی و شبیه سازی
 7. مدل سازی و مستند سازی
 8. مدل سازی اطلاعات ساختمان
 9. معماری الگوریتمیک
 10. معماری دیجیتال