برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
محتوای Cosine Similarity
معماری و هوش مصنوعی

Cosine Similarity

Cosine Similarity معیارهای فاصله سنجی هستند که میزان دوری و یا نزدیکی داده ها را ازهم محاسبه...